تـمـریـنـات بـرای افـراد مـبـتـدی

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LEGS

7 دقیقه - 32 کالری

 

LEG SHAPER

8 دقیقه - 32 کالری

 

ABS

7 دقیقه - 42 کالری

 

BUTT

7 دقیقه - 31 کالری

 

CLASSIC

7 دقیقه - 41 کالری

 

SWEAT

7 دقیقه - 54 کالری

 

WOMEN

7 دقیقه - 57 کالری

 

AB BLASTER

12 دقیقه - 50 کالری

 

ARM TONER

7 دقیقه - 30 کالری

 

BEGINNER ABS

8 دقیقه - 34 کالری

 

BEGINNER BUTT

10 دقیقه - 42 کالری

 

BEGINNER CORE

8 دقیقه - 27 کالری

 

BEGINNER PUSH UPS

7 دقیقه - 26 کالری

 

BEGINNER SQUATS

7 دقیقه - 27 کالری

 

BETTER BACK

7 دقیقه - 26 کالری

 

BIKINI BODY

8 دقیقه - 44 کالری

 

BODY BALANCE

7 دقیقه - 25 کالری

 

CORE TRAINER

12 دقیقه - 57 کالری

 

HOT LEG

8 دقیقه - 41 کالری

 

SLOW BURN

8 دقیقه - 50 کالری

 

TABATA BODY

4 دقیقه - 29 کالری